UMOWA POWIERZENIA ZWIERZĘCIA

Zawarta dnia …………………………………… pomiędzy Hotelem dla zwierząt ELMA, zwanym dalej Hotelem,
z siedzibą: ul. Kozia 2 A, 66-200 Świebodzin
a Panią/Panem (imię, nazwisko) ………………………………………………
nr PESEL ……………………………………………
legitymująca/y się dowodem osobistym (seria i numer) …………………………………
zamieszkała/y………………………………………………………………………………
telefon kontaktowy …………………………
adres e-mail ………………………………………
zwaną/nym dalej Powierzającą/ym, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Powierzający oddaje pod opiekę do Hotelu zwierzę: psa, kota, inne zwierzę (niepotrzebne skreślić) rasy…………………………………………………
o imieniu …………………………, wiek ……………, nr czipa ………………………………………
na okres:
od dnia ………………………… (godz. ……………)
do dnia ………………………… (godz. ……………)

§ 2

 1. Powierzający oświadcza, że zwierzę, o którym mowa w § 1 jest jego własnością i ma pełne prawo do oddania go pod opiekę Hotelu.

§ 3

 1. Powierzający oświadcza, że oddawany pod opiekę Hotelu pies / kot (niepotrzebne skreślić) posiada aktualne szczepienia oraz nie posiada pcheł i kleszczy.

§ 4

 1. Na okres pobytu zwierzęcia w Hotelu Powierzający pozostawia: książeczkę zdrowia, obrożę, smycz, kaganiec, klatkę, legowisko, miski, zabawki, kocyk, kuwetę (niepotrzebne skreślić).

§ 5

 1. Całkowity koszt pobytu zwierzęcia w Hotelu został ustalony i wynosi: ……………… (słownie:……………………………………………), którą uregulowano w całości w dniu przyjęcia zwierzęcia do Hotelu.

§ 6

 1. Opieka jest sprawowana w Hotelu dla zwierząt ELMA.

 2. Powierzający przekazuje zwierzę pod opiekę Hotelu na warunkach określonych w regulaminie. Powierzający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Hotelu i akceptuje jego warunki.

 3. Powierzający oświadcza, iż zapoznał się z infrastrukturą Hotelu oraz jego wyposażeniem i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń.

§ 7

 1. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Powierzający zobowiązuje się do:
  a) rzetelnego wypełnienia oraz podania wszelkich informacji dotyczących zwierzęcia w Ankiecie, która stanowi załącznik do niniejszej umowy;
  b) dostarczenia wystarczającej ilości pożywienie dla podopiecznego, jeśli takie były wcześniejsze ustalenia pomiędzy Powierzającym a Hotelem;
  c) odebrania zwierzęcia z Hotelu w terminie określonym w umowie.

§ 8

 1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 9

 1. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania hotelu ELMA oraz w bazie klientów hotelu.

 2. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w hotelu.

 3. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.      ……………………………                                                                                             ……………………………
                   Hotel                                                                                                             Powierzający
(data i czytelny podpis)                                                                                (data i czytelny podpis)


Kwituję odbiór zwierzęcia z Hotelu dnia: ………………………………….… o godzinie …………………

      ……………………………                                                                                             ……………………………
                   Hotel                                                                                                             Powierzający
(data i czytelny podpis)                                                                                (data i czytelny podpis)ANKIETA dotycząca powierzonego zwierzęcia