Regulamin Hotelu dla zwierząt „ELMA”

Regulamin hotelu „ELMA” określa warunki korzystania, w tym przyjęcia, pobytu i opuszczenia przez zwierzę hotelu.

TERMINY ZASTOSOWANE W REGULAMINIE:
hotel – Hotel dla zwierząt „Elma”
właściciel – właściciel zwierzęcia, osoba powierzająca

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Hotel przyjmuje pod opiekę psy, koty oraz inne zwierzęta.

 2. Hotel funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy. Przyjęcie do hotelu następuje po podpisaniu przez właściciela zwierzęcia Umowy Powierzenia oraz wypełnieniu Ankiety.

 3. Doba hotelowa w hotelu trwa 24 godziny i liczona jest od momentu przybycia zwierzęcia do hotelu.

 4. Zwierzęta przyjmowane są i wydawane po uzgodnieniu telefonicznym godzin przyjęcia i opuszczenia przez zwierzę hotelu.

 5. Osoba powierzająca zwierzę pod opiekę hotelu zobowiązana jest okazać książeczkę zdrowia zwierzęcia lub inny rodzaj zaświadczenia o aktualnych szczepieniach.

 6. Przed pozostawieniem zwierzęcia w hotelu osoba powierzająca zobowiązana jest udzielić wszystkich informacji o zwierzęciu, które przekazuje w dokumencie o nazwie Ankieta.

 7. Ankietę pobytu zwierzęcia w hotelu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: hotelikelma@gmail.com nie później niż dzień przed przyjęciem zwierzęcia do hotelu. Ankietę można również dostarczyć osobiście do hotelu.

 8. Osoba powierzająca jest zobowiązana w dniu przyjęcia zwierzęcia podpisać z hotelem „Umowę Powierzenia Zwierzęcia”. W celu podpisania w/w umowy niezbędne jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego.

 9. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

 10. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia, które może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu innych zwierząt, a w szczególności bez ważnych szczepień i zabezpieczenia przeciw pasożytom oraz z powodu braku miejsca.

 11. W hotelu zwierzętom podawana jest karma: psy – JOSERA, BRIT, DOLINA NOTECI, koty – JOSERA, DOLINA NOTECI, ANIMONDA. Dla zwierząt wymagających podawania specjalistycznych karm, właściciel zobowiązany jest do jej dostarczenia w dniu przyjęcia zwierzęcia do hoteliku.

 12. Hotel zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą opieką, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i by czuło się komfortowo. Właściciel rozumie i akceptuje jednak fakt, że:
  – zwierzęta mogą bawić się na tyle intensywnie, że w trakcie zabaw mogą ulec kontuzjom bądź zranieniom;
  – zwierzę pozostawione poza domem może doznawać stresu, w wyniku którego może zniszczyć elementy wyposażenia hotelu i właściciel zobowiązuje się wówczas pokryć koszty zniszczeń lub ewentualnych napraw;
  – u niektórych zwierząt silny stres, związany z nową sytuacją, może przyczynić się do choroby, zejścia zwierzęcia czy też do ucieczki z hotelu.

 13. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego zwierzęcia, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Zostanie wówczas wcześniej poinformowany telefonicznie o zaistniałej sytuacji. Dodatkowe koszty związane z leczeniem zwierzęcia zostaną pokryte w całości przez osobę powierzającą w oparciu o przedłożone rachunki lub dokumenty potwierdzające konieczność leczenia.

 14. W hotelu dbamy, aby wszelkie akcesoria dostarczone przez właściciela pozostały w dobrym stanie, niemniej niektóre przedmioty, a w szczególności zabawki, przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec zniszczeniu, co właściciel akceptuje i nie wnosi sprzeciwu.


REZERWACJA POBYTU

 1. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wskazane jest wcześniejsze zarezerwowanie miejsca dla zwierzęcia. Prosimy o dokonywanie rezerwacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

 2. W tym celu właściciel zwierzęcia ustala z hotelem dostępność wybranego terminu oraz wpłaca 50% całkowitej kwoty pobytu zwierzęcia, tzw. zadatku.

 3. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe PKO BP: 21 1020 5402 0000 0802 0471 8922
  W tytule podając imię psa/kota oraz termin.
  Zaksięgowanie ustalonej kwoty jest równoznaczne z rezerwacją terminu.

 4. Brak wpłaty na koncie w terminie 3 dni od dnia ustalenia pobytu zwierzęcia pomiędzy hotelem a właścicielem zwierzęcia jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu zwierzęcia w hotelu.

 5. W przypadku rezygnacji z rezerwacji miejsca w hotelu:
  – na co najmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu – zadatek zwracany jest w pełnej wysokości;
  – między 29 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia pobytu – zwrotowi podlega połowa zadatku;
  – 14 dni włącznie przed datą rozpoczęcia pobytu – zadatek nie podlega zwrotowi.

 6. Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku, pozostała część jest opłacana w dniu przyjęcia zwierzęcia do hotelu gotówką lub po przedłożeniu przelewu bankowego.

 7. Rezerwacja pobytu jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu oraz cennika przez właściciela zwierzęcia.


PRZEDŁUŻENIE POBYTU

 1. Przedłużenie pobytu zwierzęcia na okres dłuższy niż ustalono w dniu przybycia, właściciel zobowiązany jest zgłosić hotelowi 2 dni przed planowanym terminem podanym w umowie. Hotel może przedłużyć pobyt w miarę posiadania wolnych miejsc.

 2. Za przedłużenie pobytu zwierzęcia hotel pobiera opłaty, określone w cenniku.

 3. Opłatę za przedłużenie pobytu należy wnieść w dniu ustalenia z hotelem możliwości przedłużenia pobytu zwierzęcia, jednak nie później niż przed opuszczeniem hotelu przez zwierzę.

 4. W przypadku, gdy właściciel osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę nie odbierze zwierzęcia w umówionym terminie i:
  – nie skontaktuje się z hotelem w terminie 2 dni od upływu zakontraktowanego terminu końca pobytu w celu wyjaśnienia sytuacji;
  – będzie zalegał z opłatą za pobyt zwierzęcia;
  – nie będzie kontaktu telefonicznego z powierzającym pod numerem telefonu, który został podany w Umowie Powierzenia Zwierzęcia;
  to wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela. Prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.


SKRÓCENIE POBYTU

 1. Powierzający może odebrać zwierzę przed upływem ustalonego terminu odbioru zwierzęcia, po uprzednim kontakcie z hotelem i ustaleniu godziny odbioru.

 2. W przypadku skrócenia terminu pobytu, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania hotelu ELMA oraz w  bazie klientów hotelu.

 2. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w hotelu.

 3. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.